Thêm người dùng bên ngoài tổ chức vào nhóm trong Microsoft 365

Bước 1: Để thêm người dùng bên ngoài tổ chức (tạm hiểu là domain) vào trong tổ chức, người dùng cần có tài khoản Microsoft. Trường hợp chưa sử dụng tài khoản Microsoft 365, người dùng có thể tạo tài khoản cá nhân tại đây https://outlook.live.com/owa/ Bước 2: Trong phần quản trị, bạn chọn User->…