Có nên nâng cấp Windows 10 lên Windows 11 vào lúc này?

Bạn đang ở đây:
.
.
.
.