Thêm người dùng bên ngoài tổ chức vào nhóm trong Microsoft 365

Bạn đang ở đây:
.
.
.
.