Thêm người dùng bên ngoài tổ chức vào nhóm trong Microsoft 365

You are here:
.
.
.
.